Presbitériumi határozatok 2018.

Az egyházközség presbitériuma által 2018. évben meghozott határozatok

 

48/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium egyházmegyei építési segélykérelmet nyújt be a Délpesti Református Egyházmegyéhez a nagykátai református templom és gyülekezeti terem külső és belső, valamint a parókia épületének külső nyílászáróinak felújító festésére. Az igényelt támogatás összege 500.000 forint. Az egyházközség 53.200 forint önrész biztosítását vállalja.

47/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium egyházmegyei építési segélykérelmet nyújt be a Délpesti Református Egyházmegyéhez a nagykátai parókia épületének belső festésére. Az igényelt támogatás összege 400.000 forint. Az egyházközség 50.000 forint önrész biztosítását vállalja.

46/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium 2019. évi nyári tábor szervezetésére tábortámogatási kérelmet nem nyújt be az egyházmegyéhez.

45/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség 2019. évi választói névjegyzékét 134 fővel elfogadja, egyben gondoskodik a névjegyzék kifüggesztéséről 2019. január 31-ig.

44/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium az egyházközség 2019. évi vezérigéjének a Filippiekhez írt levél 1,9-11 verseit választotta: „és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.”

43/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium kérdéssort állít össze a lehetséges lelkészjelöltek meghallgatásához, és elsőként meghívja Pál Lászlót egy kötetlen beszélgetésre, melynek időpontja 2018. december 31-én 9.00 óra.

42/2018. (XII.27.) határozat:
A presbitérium a 2018. november 29-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

41/2018. (XI.29.) határozat:
A presbitérium gyülekezet hivatalos telefonszámát Nt. Ágoston Géza helyettes lelkipásztorhoz irányítja.

40/2018. (XI.29.) határozat:
A presbitérium gyülekezeti adománygyűjtést indít Nt. Faragó Dávid részére.

39/2018. (XI.29.) határozat:
A presbitérium tudomásul veszi, hogy Nt. Takaró András esperes kezdeményezte Ft. Dr. Szabó István püspöknél Faragó Dávid beosztott lelkipásztor visszarendelését. A presbitérium hálás szívvel köszöni meg Faragó Dávid gyülekezetünkben végzett fáradhatatlan és erőn felüli munkáját, egyben Isten gazdag áldását kéri életére.

38/2018. (XI.29.) határozat:
A presbitérium a 2018.09.19-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

37/2018. (IX.19.) határozat:
A presbitérium felhatalmazza Faragó Dávid lelkipásztort, hogy a KÖSZ program keretében a helyi és a más településen működő oktatási intézményekkel szerződést kössön.

36/2018. (IX.19.) határozat:
A presbitérium a nagykátai templom épületének fűtéskorszerűsítéséhez a 2. számú ajánlatot elfogadja, és megbízást ad az ALFADOM Kft. részére az infrapanelek leszállítására és felszerelésére, továbbá felhatalmazza a lelkészt, hogy legfeljebb 1.450.000 forint erejéig a belső elektromos hálózat kiépítésére kivitelezőt keressen, és részére megbízást adjon.

35/2018. (IX.19.) határozat:
A presbitérium a 2018.08.22-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

34/2018. (VIII.22.) határozat:
Az egyházközség a jövőben az elhunyt gyülekezeti tagok temetésére koszorút készíttet, melyre feliratként a lelkész igét választ. Ügyintézésével Kovácsné Bakondi Ilona presbitert bízza meg a presbitérium.

33/2018. (VIII.22.) határozat:
A gyülekezet áttér a gluténmentes kenyér fogyasztására úrvacsora osztásakor. A presbitérium felkéri a lelkészt egy úrvacsoráról szóló igehirdetésre.

32/2018. (VIII.22.) határozat:
A presbitérium megbízza Faragó Dávid lelkészt, hogy keresse meg Dudás Csabát az asztalosmunkákkal kapcsolatban. Emellett a presbitérium gyülekezeti gyűjtést hirdet a parókia emeleti szintjének festésére.

31/2018. (VIII.22.) határozat:
A presbitérium támogatási kérelmet nyújt be a ReFormák Alapítványhoz a templomi lépcsők és az akadálymentes feljáró újraburkolásának támogatására.

30/2018. (VIII.22.) határozat:
A presbitérium a pályázaton elnyert 3 millió forintos támogatás összeg erejéig felhatalmazza a lelkészt a fűtéskorszerűsítés megvalósítására, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére, a munkák megrendelésére.

29/2018. (VIII.22.) határozat:
Szeretettel és Isten iránti hálával megköszönjük a nagylelkű „Halesz” adományt (Körtely Istvánnak) és ezzel kapcsolatban a presbitérium felhatalmazza Faragó Dávid lelkészt és Baloghné Kegyes Éva presbitert, hogy a tápiószentmártoni önkormányzattal tárgyaljon, és kivitelezőt keressen a tápiószentmártoni református templom kerítés-felújítási, kertrendezési, és parkoló kialakítási munkáira.

28/2018. (VIII.22.) határozat:
Az egyházközség szeretettel, és Isten iránti hálával elfogadja és megköszöni az egyházmegyének a határozatát az anyaegyházközséggé válást illetően, és a presbitérium hozzákezd az ezzel kapcsolatos feladatok elindításához, a törvényi előírásoknak megfelelően.

27/2018. (VIII.22.) határozat:
A presbitérium megbízza a lelkészt, hogy az egyházközség GDPR szabályzatával kapcsolatosan gyűjtsön információkat az egyházi felsőbb hatóságoknál és azt a következő presbitériumi ülésen terjessze a presbitérium elé.

26/2018. (VIII.22.) határozat:
A presbitérium az egyházkerületi főgondnok választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá Szabó Krisztián, Kádár László, Sándor Gábor presbitereket megválasztja.

25/2018. (VIII.22.) határozat:
A presbitérium a 2018. június 3-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

24/2018.(VI.03.) határozat:
A gyülekezet presbitériuma közös, csapatépítő bográcsozást tart 2018.08.25-én, szombaton a kora esti órákban Molnár Zoltánéknál, Pándon.

23/2018.(VI.03.) határozat:
A presbitérium felhatalmazza Faragó Dávid lelkészt és Molnár Zoltán pótpresbitert, hogy a 2018.06.16-án, Pándon tartandó Egyházmegyei közgyűlésen az egyházközséget képviselje.

22/2018. (VI.03.) határozat:
A presbitérium a 2018. május 16-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

21/2018. (V.16.) határozat:
A gyülekezeti csoportok (bibliaóra, imakör, nyugdíjasklub, ifjúsági klub) heti rendszeres alkalmai július és augusztus hónapban szünetelnek, szeptemberben indulnak újra. A gyülekezet ugyanakkor helyet és lehetőséget biztosít csoportos bibliaolvasásra, imádkozásra, összejövetelek szervezésére, melyek koordinálásával megbízza Molnárné dr. Pásztor Gréta presbitert.

20/2018. (V.16.) határozat:
A presbitérium megbízza Sándor Gábort és Szabó Krisztiánt a templomfűtés korszerűsítésének koordinálásával és felügyeletével.

19/2018. (V.16.) határozat:
Az egyházközség Bugjó Emma és családja anyagi megsegítésére, a templomtakarítás szolgálatáért havi rendszerességgel 15.000 Ft összegű segélyt biztosít, folyamatosan, e határozatának visszavonásáig.

18/2018. (V.16.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma kijelenti, hogy az önálló anyaegyházközséggé alakulást szem előtt tartva felelősségteljes költségvetést készített, és felelős gazdálkodást folytat, ami alapján önállósodás esetén vállalja a lelkipásztor fizetésének költségeit. Amennyiben az Esperesi Hivatal illetve az Egyházmegye elnöksége úgy dönt, hogy jóváhagyja az anyaegyházközséggé alakulást, akkor a presbitérium kötelezettséget vállal arra, hogy a lelkészi díjlevél összegét legalább havi 100.000 forintban határozza meg. Ez az összeg kiváltja az eddig kapott egyházkerületi támogatást.

17/2018. (V.16.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 28-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

16/2018. (II.04.) határozat:
Az egyházközség 2018. évi választói névjegyzékét a presbitérium elfogadja.

15/2018. (II.04.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma a kanonika vizitációhoz a 2017. évről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

14/2018. (II.04.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 28-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

13/2018. (I.28.) határozat:
Az egyházközség 2018. évben havi 4.000 forinttal támogatja Ágoston Géza Mihály missziói munkáját. Egyben kéri, hogy negyedévente rendszeresen számoljon be munkájáról a gyülekezet felé.

12/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az istentiszteletek alkalmával kötött ülésrendet nem határoz meg, a presbiterek bármely helyre ülhetnek. Kiemelt ünnepek alkalmával a presbitérium közösen vonul be az istentiszteletre és egy csoportban, az első padokban foglal helyet.

11/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium elfogadja, hogy a padsorok az új elrendezésben maradnak.

10/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az egyházközség selejtezési szabályzatát elfogadja.

9/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium az egyházközség leltározási szabályzatát elfogadja.

8/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a lelkészi jelentést elfogadja.

7/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi missziói munkatervét elfogadja.

6/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi költségvetését 7.651.506 forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

5/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2017. évi zárószámadását 7.350.884 forint bevételi főösszeggel, 5.435.978 forint kiadási főösszeggel és 1.914.906 forint maradvánnyal elfogadja.

4/2018. (I.28.) határozat:
A presbitérium a 2018.január 10-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

3/2018. (I.10.) határozat: 
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség presbitériuma az egyházközség anyaegyházközséggé válását, egyben a tápióbicskei és tápiószentmártoni gyülekezetrész szórványgyülekezetté alakítását határozza el. Felkéri a lelkipásztort, hogy a döntést terjessze fel az Esperesi Hivatalhoz.

2/2018. (I.10.) határozat:
A választói névjegyzék kifüggesztésre kerül a gyülekezetben 2018. január 15-31-ig.

1/2018. (I.10.) határozat:
A presbitérium a 2017. december 7-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.