Presbitériumi határozatok 2019.

Az egyházközség presbitériuma által 2019. évben meghozott határozatok

 

19/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium megbízza Tihanyi Kristóf lelkészt, hogy a tápióbicskei templom fűtésére megoldási javaslatot és árajánlatot kérjen be a nagykátai templom fűtését megtervező és kivitelező cégtől.

18/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium szolgálati kerékpár beszerzését határozza el a lelkész számára, melyhez legfeljebb 70.000 forint összeghatárig biztosítja a pénzügyi forrást.

17/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium megbízza Tihanyi Kristóf lelkészt és Dr. Gál Jánosné gondnokot a tápiószentmártoni lakóingatlan értékesítésére irányuló folyamat elindításával, az ingatlan fel-értékeltetésével.

16/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium felhatalmazza Tihanyi Kristóf lelkészt és Baloghné Kegyes Éva presbitert, hogy a tápiószentmártoni templomkert felújítása ügyében tárgyaljon Györe László tápiószentmártoni polgármesterrel. A templomkert kitakarításának határideje 2019. október vége.

15/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium a napi folyó kiadások finanszírozására engedélyezi a lelkész részére legfeljebb 100.000 forint összeghatárig elszámolásra kiadott készpénz folyamatos biztosítását azzal, hogy az összeggel havi rendszerességgel szükséges elszámolnia.

14/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium köszönőlevélben fejezi ki háláját és köszönetét Nt. Takaró András esperes úrnak és Nt. Ágoston Gézának, hogy támogatták, segítették az egyházközséget az elmúlt időszakban és segítséget nyújtottak a lelkész állás betöltése során felmerülő feladatok elvégzéséhez.

13/2019. (IX.04.) határozat:
A presbitérium a 2019. április 28-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

12/2019. (IV.28.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség presbitériuma Nt. Tihanyi Kristófot, a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség beosztott lelkészét hívja meg a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

11/2019. (IV.28.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség presbitériuma úgy határoz, hogy a gyülekezeti lelkészi állást meghívás útján kívánja betölteni.

10/2019. (III.14.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség önálló gyülekezeti lelkészének egyházközségi díjlevelét elfogadja.

9/2019. (III.14.) határozat:
A Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség presbitériuma kéri a Délpesti Református Egyházmegye esperesét, hogy a gyülekezeti lelkészi állás meghívás útján történő betöltésének folyamatát kezdeményezze.

8/2019. (III.14.) határozat:
A presbitérium a 2019. január 24-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.

7/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium megköszöni Jaksa-Laczkó Éva hittanoktató 2018. évben végzett odaadó, áldozatos munkáját, és részére egyszeri 40.000 forintos támogatást ítél meg.

6/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát elfogadja.

5/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség 2019. évi missziói munkatervét elfogadja.

4/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium a kanonika vizitációhoz a 2018. évről készített összefoglaló jelentést elfogadja.

3/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség 2019. évi költségvetését 8.166.319 forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

2/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség 2018. évi zárószámadását 11.787.583 forint bevételi főösszeggel, 9.925.264 forint kiadási főösszeggel és 1.862.319 forint maradvánnyal elfogadja, egyben felmenti a pénzkezelőket a 2018. évvel kapcsolatos további kötelezettségek alól.

1/2019. (I.24.) határozat:
A presbitérium a 2018. december 27-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.