Kitüntetettjeink

A nagykátai fiókegyházközség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, valamint dr. Farkas László gyógyszerész úr, gyülekezetünk korábbi presbitere emlékének megőrzése érdekében a gyülekezet presbitériuma 2015-ben megalapította a Dr. Farkas László Emlékérmet. A kerámiából készült plakett közepén egy serleg domborműve látható, alatta a „Pro Ecclesia” (a gyülekezetért) felirat olvasható. Körben a „100 ÉV NAGYKÁTA” és a „Dr. Farkas László Emlékérem” feliratok helyezkednek el. A plakett Szöllősi Éva keramikus munkája. A díjat olyan személyeknek ítélheti oda a presbitérium, akik kiemelkedő szolgálatukkal segítették gyülekezetünk épülését, gyarapodását.

 

Díjazottaink:

Nt. Gulyás László nyugalmazott lelkész, egyházmegyei főjegyző

Nagytiszteletű úr 1928-ban született Tahitótfalun. Az 1940-es évek második felében a budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója volt. 1948-ban – a nagy lelkészhiány miatt – a püspök a másodéves teológushallgatót bízta meg a nagykátai gyülekezet lelki gondozásával. 1952-ben szerzett lelkészi oklevelet. 1956-tól Dabason teljesített szolgálatot, majd 1963-65 között Tápiószelén szolgált. Ekkor került ismét közelebbi kapcsolatba a nagykátai gyülekezettel. 1965-2002 között a monori Nagytemplomi Református Egyház lelkipásztora volt. 22 évig volt az egyházmegye főjegyzője és missziói előadója.

Nt. Komlósi Péter nyugalmazott lelkész, délpesti esperes

1938-ban született Baján. 1958 novemberétől 1959 júniusáig segítette Szabó István lelkipásztor úr szolgálatát. Akkoriban Nagykátán kívül hat másik településen tartottak rendszeresen vasárnapi istentiszteletet. Szolgálati ideje alatt Tápióbicskén már használható készültségi fokon állt a templom. Komlósi Péter esperesi minőségében jelen volt az új templomunk 2003-as alapkőletételénél, illetve a 2005-ös templomavatáson.

Nt. Szabó István lelkész (posztumusz)

Az 1945-ben teljes önállóságát elnyert nagykátai gyülekezet lelki életét öt éven keresztül megbízott helyettesítő lelkészek, illetve teológushallgatók vezették. A gyakori lelkészváltás megviselte a frissen elnyert önállóságában kibontakozásra vágyó gyülekezetet. Így nagy várakozással néztek az 1950 áprilisában pályázat útján Nagykátára került Szabó István lelkipásztor működése elé. A Felvidéken 1909-ben lelkészcsaládban született új lelkipásztor Kátára érkezése előtt Léván, Barson teljesített szolgálatot. Nagykátára érkezése után kiemelten fontosnak tartotta a szórvány gyülekezetek és közösségek gondozását. A nagy távolságokat kerékpárral, motorral járta be. Nagy terve és vágya volt új templomok építése, melyek közül egyedül a tápióbicskei valósult meg. Szabó tiszteletes egy politikailag rendkívül nehéz időszakban vezette gyülekezetét. Felesége segítségével – hogy a híveknek munkaalkalmat teremtsen – ruházati háziipari szövetkezet létesített. 1962-ben hunyt el.

Nt. Kiss Endre József lelkész, egyetemi oktató

1951-ben született, és a Református Teológiai Akadémiát 1978-ban végezte el. 1980-tól négy esztendőn át volt gyülekezetünk lelkipásztora. Nagykátáról elkerülvén az ELTE Bölcsész Karán 1993-ban könyvtáros, majd 1997-ben újságírói képesítést szerzett. A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének Nagykönyvtára vezetője lett. Óraadóként tanít a Comenius Tanítóképző Főiskolán, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, a Miskolci Egyetemen, a beregszászi főiskolán. Jelentős a publikációs, tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége, nemzetközi kapcsolata.

Velkei Istvánné gyülekezeti gondnok, könyvelő

1942-ben született Szamosangyaloson. 11 fős református családban nőtt fel. Mérlegképes könyvelői iskola elvégzése után termelőszövetkezetekben dolgozott könyvelőként, főkönyvelőként. 1974-ben költözött Nagykátára. 2002-ben vette át a gondnoki és könyvelői feladatokat. Az egyházközség könyvelési feladatait 2015-ig látta el. Megbízható, precíz és lelkiismeretes munkáját a kanonika vizitációkon rendre elismerték.

Bakondi Endre gyülekezeti gondnok (posztumusz)

1908-ban Kisújszálláson született. Sokat járta az országot kádárként. 1936-ban Biatorbágyon találkozott két nagykátai emberrel, ők csalták ide. Kádár kisiparosként több mint félévszázadig készítette a hordókat, szakmája országos szinten is elismert és megbecsült mestere volt. Sok elismerést kapott, közötte a KIOSZ aranygyűrűjét. A Kisiparosok Országos Szövetsége elnökségi tagja volt, de aktívan tevékenykedett a kátai Vöröskeresztben is. Körzete bizalmából volt tanácstag. A Nagykáta Barátainak Köre civil városvédő egyesület alapító tagjaként ismertük. A köztiszteletben álló kádármester 1943 és 1996 között, 43 évig volt a presbitérium tagja, 1963 és 1996 között 33 évig gondnok. 1994-ben megkapta a „Pro Urbe Nagykáta” elismerést. 1998-ban hunyt el.

Nt. Sebestyén Benedek lelkész, szobrász (posztumusz)

1937-ben született Budapesten. 1956-ban elkezdett teológiai tanulmányait csak 1986-ban fejezte be. Közben műszerészként dolgozott. Művészi tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott. 1988 decemberében lett a nagykátai református gyülekezet lelkésze. Ezt a szolgálatot 2002-ig, nyugállományba vonulásáig látta el. Életének 74. esztendejében, hosszan tartó súlyos betegség után, 2011 júliusában hunyt el. Emlékét a Tápió-mente számos településén több mint 20 köztéri alkotása őrzi.

Nt. Makay László lelkész és Nt. Makay Erika lelkész

Tiszteletes úr 2005 és 2017 között szolgált lelkészként gyülekezetünkben. Felesége, Erika díjazás nélküli segédlelkészként segítette munkáját. A gyülekezet az emlékérem adományozásával köszönte meg tizenkét esztendeig végzett sokrétű szolgálatukat, lelkiismeretes, gyülekezetépítő munkájukat, amelyet mindig magas színvonalon, elkötelezve végeztek közöttünk. 2005-ben elöregedő, kis lélekszámú gyülekezetet vettek át, melyből 2017-re egy pezsgő életű, fiatalokkal telt közösséget építettek. Tiszteletes úr elsősorban a fiatalok gyülekezetbe vezetésére helyezte a hangsúlyt, míg Erika a közösség női tagjainak lelkét ápolta.