Először ítélte oda a presbitérium a Dr. Farkas László Emlékérmet

A nagykátai fiókegyházközség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, valamint a közelmúltban elhunyt Farkas László gyógyszerész úr, gyülekezetünk korábbi presbitere emlékének megőrzése érdekében a presbitérium létrehozta a Dr. Farkas László Emlékérmet. Ezt egy kerámia plakett formájában olyan személyeknek ítélheti oda a presbitérium, akik kiemelkedő szolgálatukkal segítették gyülekezetünk épülését, gyarapodását.

A centenárium alkalmából 2015. március 1-jén megtartott hálaadó ünnepi istentisztelet keretében első alkalommal került kiosztásra az elismerő díj, melyet öt kitüntetett vehetett át Nt. Takaró András esperes úrtól.

A díjat elsőként nt. Gulyás László nyugalmazott lelkész kapta meg. Nagytiszteletű úr 1928-ban született Tahitótfalun. Az 1940-es évek második felében a budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója volt. Ebben az időben – a nagy lelkészhiány miatt – a püspök a másodéves teológushallgatót bízta meg a nagykátai gyülekezet lelki gondozásával. 1956-tól Dabason teljesített szolgálatot, majd 1963-65 között Tápiószelén szolgált. Ekkor került ismét közelebbi kapcsolatba a nagykátai gyülekezettel. 1965-2002 között a monori Nagytemplomi Református Egyház lelkipásztora volt. 22 évig volt az egyházmegye főjegyzője és missziói előadója.

Örömmel adtuk át a plakettet nt. Komlósi Péter nyugalmazott lelkész, délpesti esperesnek, aki 1938-ban született Baján. 1958 novemberétől 1959 júniusáig segítette Szabó István lelkipásztor úr szolgálatát. Akkoriban Nagykátán kívül hat másik településen tartottak rendszeresen vasárnapi istentiszteletet. Szolgálati ideje alatt Tápióbicskén már használható készültségi fokon állt a templom. Komlósi Péter esperesi minőségében jelen volt az új templomunk 2003-as alapkőletételénél, illetve a 2005-ös templomavatáson.

Posztumusz kapta meg az emlékérmet nt. Szabó István lelkész úr. Az 1945-ben teljes önállóságát elnyert nagykátai gyülekezet lelki életét öt éven keresztül megbízott helyettesítő lelkészek, illetve teológushallgatók vezették. A gyakori lelkészváltás megviselte a frissen elnyert önállóságában kibontakozásra vágyó gyülekezetet. Így nagy várakozással néztek az 1950 áprilisában pályázat útján Nagykátára került Szabó István lelkipásztor működése elé. A Felvidéken 1909-ben lelkészcsaládban született új lelkipásztor Kátára érkezése előtt Léván, Barson teljesített szolgálatot. Nagykátára érkezése után kiemelten fontosnak tartotta a szórvány gyülekezetek és közösségek gondozását. A nagy távolságokat kerékpárral, motorral járta be. Nagy terve és vágya volt új templomok építése, melyek közül egyedül a tápióbicskei valósult meg. Szabó tiszteletes egy politikailag rendkívül nehéz időszakban vezette gyülekezetét. Felesége segítségével – hogy a híveknek munkaalkalmat teremtsen – ruházati háziipari szövetkezet létesített. 1962-ben hunyt el. Az emlékérmet leánya vette át.

A presbitérium a kitüntető emlékérmet adományozta nt. Kiss Endre Józsefnek, aki 1951-ben született, és a Református Teológiai Akadémiát 1978-ban végezte el. 1980-tól négy esztendőn át volt gyülekezetünk lelkipásztora. Nagykátáról elkerülvén az ELTE Bölcsész Karán 1993-ban könyvtáros, majd 1997-ben újságírói képesítést szerzett. A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének Nagykönyvtára vezetője lett. Óraadóként tanít a Comenius Tanítóképző Főiskolán, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, a Miskolci Egyetemen, a beregszászi főiskolán. Jelentős a publikációs, tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége, nemzetközi kapcsolata.

A presbitérium egyhangú döntéssel ítélet oda az emlékérmet Velkei Istvánnénak. Eta néni 1942-ben született Szamosangyaloson. 11 fős református családban nőtt fel. Mérlegképes könyvelői iskola elvégzése után termelőszövetkezetekben dolgozott könyvelőként, főkönyvelőként. 1974-ben költözött Nagykátára. 2002-ben vette át a gondnoki és könyvelői feladatokat.

A kitüntetetteknek áldozatos munkáját ez úton is köszönjük, és az Úristen áldását kérjük életükre.

Basa László, Szabó Krisztián