Presbitérium

A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai szerint. Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. A presbitériumnak hivatalból tagjai az egyházközség megválasztott lelkészei. A presbiterek mellett pótpresbitereket is kell választani.
A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. E körben az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi, és teljesítésére felügyel, a gyülekezeti és intézményes diakónia gyakorlását szervezi, az egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelmezést, új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz, az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli, vagyontárgyainak elidegenítése vagy megterhelése, új vagyontárgyak szerzése, kölcsön felvétele tárgyában határoz, az egyházközség költségvetését és zárószámadását évenként elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti, egyházközségi szabályrendeletet alkot, az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról, a választók betűrendes névjegyzékét elkészíti és felterjeszti az egyházmegyének, általában eljár a törvényben hatáskörébe utalt minden ügyben. (A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 46-50. §)

 

Lelkész: Tihanyi Kristóf

Főgondnok: Dr. Gál Jánosné

Presbiterek:

Baloghné Kegyes Éva

Burján Tamás

Csobolya Sándorné

Dr. Prunk-Éger Emőke

Finta Edith Clara

Fogarassy Erzsébet

Kovácsné Bakondi Ilona

Pintácsi Éva

Scsavniczkiné Káldi Ildikó

Pótpresbiterek:

Galsi Flórián

Orosz Gizella

 

A gyülekezet presbitériuma és gyülekezetének közösségei a 2014. május 11-i ünnepi istentiszteletén Nedeczki Istvánnénak, a tápióbicskei gyülekezetrész korábbi presbiterének egyházmegtartó és közösségért végzett fáradhatatlan szolgálatáért Isten iránti hálával az egyházközség örökös tiszteletbeli presbitere címet adományozta.

A gyülekezet presbitériuma a 2017. december 17-i ünnepi istentiszteletén Molnár Károlynénak áldozatos presbiteri szolgálatáért az egyházközség örökös tiszteletbeli presbitere címet adományozta.